V rámci oslav 100. výročí československého letectví poznamenejte si prosím tato dvě důležitá data:

2. 11. 2018 proběhne ve Středočeském leteckém muzeu na letišti v Mladé Boleslavi vyhlášení ankety Letecká osobnost století...

7. 11. 2018 se v Praze v DAPu koná Slavnostní shromáždění ke 100. výročí československého letectví...

Vítejte na stránkách Českého svazu letectví (ČsSL) - Czech Aviation Association (CzAA).

Na začátku roku 2017 se v rámci českého letectví zrodila iniciativa založit profesní organizaci, která by sdružovala všechna letecká odvětví. Od myšlenky netrvala příliš dlouhá cesta k realizační fázi. Dne 12. 6. 2017 byl ustavujícím sjezdem založen Český svaz letectví (ČsSL) - Czech Aviation Association (CzAA) a dne 12. 9. 2017, poté co byl soudně zaregistrován, zahájil oficiální činnost.

Svaz je nezávislým a dobrovolným zapsaným spolkem, založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §214, odst. 2. Svaz vyvíjí svoji činnost na území České republiky a rozvíjí mezinárodní styky s obdobně zaměřenými organizacemi, pokud jejich činnost není v rozporu se zákony ČR. Svaz má svoji symboliku a udržuje historický odkaz československého a českého letectví od roku 1918.

Ve Svazu jsou účastny právnické osoby a organizace, které svojí profesí či zaměřením svých aktivit byly nebo jsou spojeny s letectvím, podaly přihlášku do Svazu a souhlasí s jeho činností. Nazývají se Členskými prvky svazu (ČPS). Do činnosti ČPS jsou zapojeni jeho jednotliví členové. Přijetím daného subjektu za ČPS se jeho členové stávají členy ČsSL a je jim, v souladu s Organizačním řádem ČsSL, přidělen členský průkaz. Žádost o přijetí za ČPS podá konkrétní právnický subjekt neformalizovanou žádostí (volný text) na kontaktní adresu kteréhokoli člena Výboru svazu (viz Kontakty). Jednání vede vždy pověřený člen Výboru svazu v souladu se Stanovami, Organizačním řádem a Směrnicí o hospodaření svazu. O přijetí rozhoduje Výbor svazu. Smlouvu o přijetí za ČPS podepisuje předseda (místopředseda) svazu.

Hlavním posláním Svazu je zajišťování mezigenerační sounáležitosti leteckých profesí, k nimž patří zejména spoluúčast na výchově mladé generace k vlastenectví a k povědomí o nutnosti obranyschopnosti země jako základní podmínky její nezávislosti a suverenity. K tomu Svaz:

  • Udržuje a koordinuje styk s ostatními společenskými organizacemi podobného zaměření, s orgány státní správy, s orgány vojenské správy a ostatních složek
  • Řídí a koordinuje jednání se zájmovými, výrobními a provozovatelskými organizacemi, které mají vztah k letectví, jeho historii i současnosti na celostátní i mezinárodní úrovni.
  • Podílí se na organizování celostátně významných událostí, v nichž je Svaz zainteresován
  • Vytváří zájmové, odborné, letecké sekce napříč ČPS a koordinuje jejich aktivity