Zápis jednání Grémia ČsSL dne 07. 11. 207 (ke stažení zde...)

Dne 7. 11. 2017 bylo realizováno první jednání Grémia, jako vrcholného orgánu Svazu mezi sjezdy, s následujícím obsahem:

 • Seznámení s webovými stránkami a FB portálem Svazu:
 • Člen redakční rady Josef Říha (Pytlák) názorně předvedl obsah webových stránek Svazu, s vysvětlením jednotlivých sekcí a jejich využitím. Předsedou redakční rady byl vysvětlen rozdíl v pojetí a obsahu komunikace formou webu a formou facebookového (FB) profilu
 • Při jednání Výboru svazu 13. 12. 2017 bude rozhodnuto o termínech jednání Výboru svazu a Grémia v r. 2018. Termíny budou uvedeny na těchto stránkách.
 • Grémium schválilo složení redakční rady Svazu ve složení:

+ Blahout František - předseda

+ Říha Josef - člen (web)

+ Mihule Josef - člen (archív)

+ Obst Lukáš - člen (FB)

 • Redakční rada není uzavřený orgán. Pokud některý členský prvek svazu - ČPS uzná za vhodné doplnit ji ze svých řad, podá návrh předsedovi RR a po elektronickém odsouhlasení většinou ČPS (Grémia) bude RR doplněna. Tuto okolnost lze očekávat zejména v budoucnu, po doplnění Svazu o nové ČPS.
 • Vystoupení předsedy Svazu:
 • Grémium schválilo všechny interní dokumenty, které byly předloženy k projednání. Jejich oficiální znění bude ČPS zasláno cestou e-mail pošty. ČPS si je založí do svých elektronických bank dat nebo v papírové formě.
 • Úkoly z Usnesení ustavujícího sjezdu Svazu, které mají jednorázový charakter, byly splněny Výborem beze zbytku. Plnění průběžných úkolů bude vyžadovat hodnocení za rok 2018 při jednání prvního řádného sjezdu Svazu.
 • Bylo konstatováno, že ČPS byly průběžně informovány poměrně obsažnými Zápisy z jednotlivých jednání Výboru svazu
 • Dne 14. 11. 2018 bude realizováno slavnostní zasedání a pietní akt k 100. výročí, následovat bude první řádný sjezd ČsSL.
 • Letecký ples v Lucerně se koná dne 10. 2. 2018
 • Existuje zámysl vybudovat minipivovar s programem Tygřího piva a obnovit tzv. Exchange programm (mezinárodní výměna letecké mládeže)
 • Grémium schválilo žádosti tří nových subjektů ke vstupu do ČsSL:
 • Letecký klub gen. Karla Janouška, Mladá Boleslav
 • Galileo Training s.r.o., Praha ... vydavatel časopisu Flying Revue
 • Aeroteam s.r.o., Vsetín ... výrobce leteckých artefaktů
 • Postup při přijímání nových ČPS bude následovný:
 • Nový žadatel podá žádost volnou formou (bez formuláře) buď v papírové podobě na doručovací adresu Svazu, nebo elektronicky na web Svazu ... bylo všemi třemi subjekty splněno
 • Určený člen Výboru svazu vstoupí do jednání se žadatelem a posoudí shodnost obsahu jeho činnosti se stanovami Svazu. Poté Výbor svazu podá návrh k posouzení Grémiu s odůvodněním jeho přijetí (při jednání Grémia nebo elektronickou formou) ... bylo realizováno při tomto jednání Grémia
 • Do konce roku 2017 bude zpracován vzor smlouvy (bude využíván do budoucna)
 • Při jednání Výboru svazu dne 9. 1. 2018 bude smlouva podepsána zástupcem nového ČPS a předsedou ČsSL (v budoucnu při každém jednání Výboru svazu v případě přijímání nového ČPS)
 • Další způsob další registrace nových ČPS bude projednán s KS Praha-9
 • Nové ČPS určí svoje zástupce jako členy Grémia svazu a splní základní povinnosti k vydání členských průkazů svým členům.
 • Schválen anglický ekvivalent názvu Svazu... Czech Aviation Association - CzAA
 • Je rozhodnuta možnost dalšího přijímání nových členů ČsSL v jednotlivých ČPS. V tomto smyslu už se objevuje skutečnost, že jeden člen ČsSL může být členem dvou ČPS. Grémiem je rozhodnuto, že to je osobní záležitost každého takového člena ve vztahu k dodržování veškerých povinností obou spolků (úhrada členských příspěvků, účast na setkání spolků apod.). Tito členové budou mít přidělen pouze jeden členský průkaz. Proto jsou tito členové povinni dvojí členství nahlásit.

· Bylo rozhodnuto, že nositeli rozvoje letecko-odborných sekcí ve Výboru svazu jsou J. Kubala a M. Macháček v souladu s OŘ ČsSL.

· Zatím byly oznámeny tři termíny Výročních jednání ČPS:

 • Plzeň - 17. 2. 2018
 • Bechyně - 12. 1. 2018
 • Žatec - 22. 2. 2018 - zároveň volební schůze spolku

Dne 13. 11. 2017

Místopředseda Svazu - V. Vašek

 Předseda Svazu - O. Pelčák

 

Stanovy ČsSL...

(ke stažení zde...)

přijaté ustavujícím sjezdem konaným dne 12.června 2017 v hotelu DUO v Praze

Čl. I.

Obecná ustanovení

 • Název spolku: "Český svaz letectví z.s.", ve zkratce ČsSL (dále jen Svaz).
 • Sídlem je: Velebného 1964, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
 • Svaz je nezávislým, neziskovým, dobrovolným a nepolitickým zapsaným spolkem založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 214 odst. 2 (dále jen OZ).
 • Ve svazu jsou účastny právnické osoby a organizace, které svojí profesí, zájmem či zaměřením podnikatelských aktivit byly nebo jsou spojeny s letectvím, podaly přihlášku do svazu a souhlasí s jeho činností. Podrobnosti ohledně členství členských prvků svazu (zapsané spolky a ostatní právnické osoby) a jejich členů stanoví tyto stanovy a Interní směrnice Svazu.
 • Svaz vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Spolupracuje a rozvíjí mezinárodní styky s obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí, pokud jejich činnost není v rozporu se zákony ČR.
 • Stanovy a jejich změny schvaluje Sjezd.
 • Svaz užívá znak, který je registrovanou ochrannou známkou.

Čl. II.

Účel Svazu

 • Svaz navazuje na vlastenecké a demokratické tradice československého letectva od založení republiky

v roce 1918, má svoji symboliku a vykonává zájmovou a sociální funkci. Udržuje historický odkaz československého a českého letectva. Svoji činností přispívá k uspokojování a ochraně oprávněných zájmů členů svých členských prvků Svazu.

Čl. III.

Cíle Svazu

3.1. Hlavní činností svazu je zajišťování mezigenerační sounáležitosti leteckých profesí, k nimž patří zejména spoluúčast na výchově mladé generace k vlastenectví a k povědomí o obranyschopnosti země pořádáním všech dostupných aktivit.

3.2. Svaz:

3.2.1. Udržuje a koordinuje styk s ostatními společenskými organizacemi podobného určení, orgány státní správy, vojenské správy a ostatních složek,

3.2.2. řídí a koordinuje jednání se zájmovými, výrobními a provozovatelskými organizacemi majících vztah k letectvu, jeho historii i současnosti na celostátní a mezinárodní úrovni,

3.2.3. řídí a koordinuje spolupráci na různých projektech, včetně účasti členských prvků Svazu, a jedná o nich s partnery projektů,

3.2.4. podílí se na organizování celostátně významných událostech, ve kterých je Svaz zainteresován.

Čl. IV.

Orgány Svazu

4.1. Svaz tvoří:

4.1.1. Sjezd,

4.1.2. Grémium,

4.1.3. Výbor svazu,

4.1.4. Kontrolní komise,

4.1.5. Komise zřízené Výborem svazu,

4.1.6. Členské prvky Svazu - spolky se svými členy nebo jiné právnické osoby.

 • Členské prvky Svazu neručí za závazky Svazu a Svaz neručí za závazky členských prvků Svazu.

Čl.V.

Sjezd

5.1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu a tvoří jej shromáždění delegovaných zástupců členských prvků Svazu.

5.2. Funkci členské schůze podle §256 OZ plní Sjezd delegátů.

5.3. Sjezd je svoláván statutárním orgánem svazu, kterým je Výbor svazu, v intervalu nejvýše tří let a po souhlasu Grémia.

 • Účastníky Sjezdu jsou delegáti voleni členskými prvky svazu. Počty delegátů stanoví Výbor svazu.

· Sjezd je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech svazu.

 • Schvaluje stanovy svazu a jejich změny.

5.7. Sjezd volí tajnou volbou přímo jednotlivé funkce Výboru svazu a Kontrolní komise svazu.

 • Schvaluje zprávu Výboru svazu.
 • Bere na vědomí zprávu Kontrolní komise.
 • Usnesením Sjezdu se členské prvky svazu řídí jen v rozsahu těch ustanovení, která se dotýkají společných činností.

Čl. VI.

Grémium

 • Grémium je nejvyšším sjezdem nevoleným kolektivním orgánem svazu.
 • Grémium se ve své činnosti řídí stanovami a interními dokumenty svazu a jednacím řádem Grémia.
 • Dohlíží na plnění usnesení Sjezdu, dbá o naplňování poslání a cílů svazu.
 • Grémium tvoří Výbor svazu, zástupci členských prvků Svazu (vždy jeden za každý členský prvek svazu, zpravidla předseda) a předseda Kontrolní komise.
 • Grémium projednává, doporučuje, popřípadě odmítá návrhy členských právnických subjektů, jednací řády Grémia, Výboru svazu a Kontrolní komise.
 • Stanovisko Grémia je závazné pro Výbor svazu. V případě rozporu rozhoduje Kontrolní komise.
 • Grémium schvaluje výši členských příspěvků.
 • Grémium stanovuje klíč počtu delegátů sjezdu.

Čl. VII.

Výbor svazu

 • Výbor svazu je statutárním orgánem svazu.
 • Výbor svazu tvoří pět členů, v čele je předseda a místopředseda, kteří jsou voleni v den konání sjezdu přímou volbou. Volební období je tříleté. Výbor svazu je svoláván k jednání zpravidla 1x za měsíc. Kooptace člena je přípustná podle § 246 odst. 2 OZ.
 • Je vykonavatelem plnění usnesení sjezdu ve vztahu k členským prvkům svazu v rozsahu společných činností. Je zástupcem svazu před orgány státní správy a moci ve věcech spolků, orgánů svazu a je reprezentantem Svazu ve styku s veřejností a zahraničím i pro společné činnosti.
 • Jednání Výboru svazu se zúčastňují s hlasem poradním předseda Kontrolní komise a hospodář (člen sekretariátu). Výbor rozhoduje usnesením.
 • Práva a povinnosti členů Výboru svazu jsou dána interními dokumenty svazu.
 • Za Svaz jednají a podepisují předseda nebo místopředseda samostatně.
 • Společný podpis předsedy a místopředsedy je nutný v těchto případech:

7.7.1. Pověření k zastupování svazu (pověření nebo plná moc).

7.7.2. U smluv zavazujících svaz k finančnímu plnění vůči třetím osobám.

7.7.3. K návrhům podávaným orgánům státní správy i moci.

7.7.4. K jednání a uzavírání smluv o spolupráci s mezinárodními nebo spolupracujícími organizacemi, které nejsou členskými prvky svazu

7.7.5. Ve věcech, které si statutární orgán, nebo Grémium vyhradí.

 • Po souhlasu Grémia svolává řádný, popřípadě mimořádný sjezd svazu.
 • Vydává interní směrnice (dokumenty) k zajištění vnitřního chodu svazu..


Čl. VIII.

Kontrolní komise

 • Kontrolní komise je nejvyšším kontrolním a odvolávacím orgánem svazu pro Výbor svazu a členských prvků svazu.
 • Kontrolní komise je tříčlenná a je volena přímo v den konání sjezdu. V čele Kontrolní komise stojí předseda. Člen Kontrolní komise nesmí být členem Grémia. Volební období je tříleté. Jednání KK se svolává podle plánu práce nebo i mimo něj.
 • Práva a povinnosti členů Kontrolní komise upravuje OZ.
 • Kontrolní komise se ve své činnosti řídí zákony, interními dokumenty svazu a jednacím řádem Kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje usnesením.
 • Za Kontrolní komisi jedná navenek a podepisuje její předseda.

Čl. IX.

Sekretariát

 • Sekretariát svazu (dále jen Sekretariát) je administrativně organizačním aparátem Výboru svazu.
 • Členy sekretariátu mohou být pracovníci z řad členů členských prvků svazu jako dobrovolníci nebo v pracovně právním vztahu.
 • Složení, zabezpečení, popisy funkčních náplní, práva a povinnosti upravují interní směrnice Výboru svazu a jednací řády jednotlivých orgánů svazu.
 • Po projednání Grémia schvaluje Výbor svazu počet a systemizaci funkcí.

Čl. X.

Členství ve Svazu

 • Členy svazu se mohou stát právnické osoby, které svým profesním zaměřením, zájmem či zaměřením podnikatelských aktivit jsou spojeny s letectvím a mají ve svých stanovách hájení zájmů a potřeb svých členů, aktivní podporu a propagaci všech forem zájmových aktivit souvisejících s historií a rozvojem letectví.
 • O přijetí za členský prvek svazu jedná a členství schvaluje Výbor svazu na základě písemné přihlášky a po projednání v Grémiu. Členství zapsaného spolku či jiné právnické osoby ve svazu vzniká rozhodnutím Výboru svazu o jejich přijetí za členský prvek svazu.
 • O přijetí fyzické osoby rozhoduje příslušný členský prvek svazu, na základě vlastních stanov a pravidel, přičemž nesmí dojít k rozporu se zákony ČR.
 • Výbor svazu po projednání v Grémiu může udělit čestné členství (bez nutnosti platit členské příspěvky) fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj činnosti svazu,
 • Výbor svazu vede seznam členských prvků svazu a jejich členů a provádí v něm zápisy a výmazy prostřednictvím usnesení z jejich zasedání.

Čl. XI.

Majetek

 • Účastníci se dohodli, že v otázkách hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem budou jednat podle interních dokumentů.

Čl. XII.

Práva a povinnosti členských prvků Svazu a jejich členů

 • Členský prvek svazu má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován ostatními členskými prvky svazu o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po orgánech svazu vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
 • Práva a povinnosti se řídí podle přijatých a schválených dokumentů Svazu.
 • Případné spory řeší na základě těchto stanov Kontrolní komise svazu. To nevylučuje, aby se členský prvek svazu obrátil žalobou na soud.


Čl. XIII.

Vyloučení členského prvku Svazu

 • Pokud by mělo dojít k vyloučení členského prvku svazu, který závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající pro něj z těchto stanov nebo ze zákona, musí být nejprve kvalifikovaně na nedostatek jednání upozorněn se lhůtou o zjednání nápravy. Pokud tomu nevyhoví, pak může být vyloučen kvalifikovanou většinou členských prvků Svazu, tj. minimálně 2/3 hlasů členů Grémia.

Čl. XIV.

Vystoupení členského prvku Svazu

 • Členský prvek svazu může ze svazu vystoupit na základě:

14.1.1. písemné dohody uzavřené se všemi ostatními členskými prvky svazu,

14.1.2. písemné výpovědi doručené na sekretariát bez zdůvodnění. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla doručena písemná výpověď.

 • Pokud by vystoupení členského prvku Svazu zapříčinilo škodu Svazu, je tento členský prvek svazu povinen ji nahradit podle rozhodnutí Výboru svazu po projednání v Grémiu.

Čl. XV.

Zrušení Svazu

 • Svaz se zruší:

15.1.1. dohodou všech členských prvků svazu učiněnou v písemné formě,

15.1.2. písemnou výpovědí danou v pořadí předposledním členským prvkem svazu,

15.1.3. rozhodnutím příslušného soudu na návrh některého z členských prvků svazu, prohlášením úpadku, nebo jiným rozhodnutím soudu.

Čl. XVI.

Doba, na kterou je Svaz založen

 • Svaz je založen na dobu neurčitou.

Čl. XVII.

Řešení neupravených otázek

 • Otázky těmito stanovami výslovně neřešené se řídí občanským zákoníkem. Interní směrnice řeší vnitřní poměry Svazu. Spory z těchto stanov nejprve řeší mimosoudně Kontrolní komise svazu.

Čl. XVIII.

Zakladatelské subjekty - členské prvky Svazu

Letečtí veteráni z.s.se sídlem Jungmannova 1411/2 Hradec Králové, ,PSČ 500 02, IČ: 04190599, zastoupený předsedou výboru Ing. Miloslavem Neubergem, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Hradci Králové odd. L vložka 10201, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing. Miloslav Neuberg

Letecký spolek Praha z.s., se sídlem, Borovská, 344, Újezd nad Lesy, Praha 9 PSČ 190 16, IČ: 04238893, zastoupený předsedou výboru Ing. Oldřichem Pelčákem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze odd. L vložka 63015, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

--------------------------------------

Ing.Oldřich Pelčák

18.3. Letci Plzeň z.s. se sídlem Železničářská 999/66, Doubravka, Plzeň, PSČ 312 00, IČ:04297792, zastoupený předsedou Jaromírem Kopačkou, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Plzni, odd. L vložka 7349, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Jaromír Kopačka

18.4. Letci Přerov- generála Karla Janouška, z.s. se sídlem Rokytnice 16, PSČ 751 04, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kubalou, IČ: 04751574, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc odd. L vložka 14667, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing.Jiří Kubala

18.5 Letecký spolek ing. Jana Kašpara Pardubice z.s. se sídlem Demokratické mládeže 369, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zastoupený předsedou výboru Jaroslavem Jandou, IČ: 04468902, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Hradci Králové odd. L vložka 10343, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Jaroslav Janda

18. 6. Klub letců Prostějov z.s.se sídlem Václava Špály 3986/4 796 04 Prostějov, zastoupený předsedou výboru Ing. Ladislavem Maťašovským, IČ: 04421094, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně, od. L, vložka 20825, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing. Ladislav Maťašovský

18.7. Letecký spolek generála Františka Peřiny Olomouc z.s. , se sídlem Karafiátová 293/4, Neředín, 779 00 Olomouc, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Macurou, IČ: 04374045, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, odd. L vložka 14481, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing. Jiří Macura

18.8. Letci Plumlov z.s., se sídlem Cvrčelka 496, 798 03 Plumlov, zastoupený předsedou Ing. Josefem Piňosem, IČ: 26653079, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně, odd. L, vložka 10268, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing. Josef Piňos

18.9. Svaz letců Brno genmjr. Otmara Kučery, DFC z.s., se sídlem, třída Generála Píky 2, Černá Pole, Brno, PSČ 613 00, zastoupený předsedou výboru Miroslavem Koválem, IČ: 04883641, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně, odd. L. vložka 21363, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Miroslav Kovál

18.10.Letci Žatec z.s. se sídlem Masarykova 1956, 438 01 Žatec, zastoupený předsedou Ing. Václavem Vaškem, IČ: 22611495, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. L, vložka 8113, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing. Václav Vašek

18.11. Letci Mariánské Lázně z.s., se sídlem Boženy Němcové 453/5, 353 01 Mariánské Lázně zastoupený předsedou výboru JUDr. Jaroslavem Polenským, IČ: 05116341, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Plzni, odd.L, vložka 7687, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

JUDr.Jaroslav Polenský

18.12. Letci Liberec z.s. se sídlem Horská 333/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec zastoupený předsedou výboru Václavem Kořínkem, IČ: 05010918, zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. L, vložka 9970, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Václav Kořínek

18.13. Letci Bechyně z.s. se sídlem Školní 1009, 361 62 Bechyně zastoupení předsedou výboru Ing.Jiřím Plaňanským, IČ: 05918863 zapsaným v rejstříku spolků u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. L, vložka 7241, který souhlasí se založením a vstupuje do Svazu.

---------------------------------------

Ing.Jiří Plaňanský

zakládají těmito stanovami výše uvedený Svaz jako spolek zapsaný v příslušném rejstříků spolků, ve smyslu ustanovení § 2014 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Čl. XIX.

Účinnost a platnost stanov

 • Tyto stanovy nabývají platnosti dnem, kdy budou podepsány v pořadí posledním členským prvkem svazu a jsou účinné dnem, kdy bude svaz pravomocně zapsán jako spolek u rejstříkového soudu.

Čl. XX.

Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva se pořizuje v patnácti vyhotoveních, z nichž každý ze zakladatelů obdrží po jednom. Zbývající vyhotovení budou uložena pro potřeby svazu u sekretariátu.

V Praze dne ..............................................

Předsedající sjezdu: